خود اشتعالی مخلوط سوخت و هوا در موتور

v   وتور

 

به گوش رسیدن صدای تق تق(به اصطلاح عامیانه والف زدن) در هنگام شتابگیری خودرو، کاهش قدرت موتور، دیر روشن شدن آن، دیده شدن دود سیاه در لوله خروجی اگزوز  نشاندهنده خود اشتعالی مخلوط بنزین و هوا در محفظه احتراق است.

خود اشتعالی در واقع احتراق زود هنگام مخلوط هوا و سوختدر موتور است. انرژی آزاد شده از آن فقط باعث افزایش اصطکاک در سطوح تماسشاتنها، ایجاد ترک و از هم پاشیدگی در سطوح تماس میل لنگ و بوشها می شود چنین مشکلی خیلی زود باید بر طرف گردد.

یکی از عوامل خود اشتعالی مصرف سوخت با اکتان/ستان پایین تر از حد استاندارد تعرف شده برای خودرو است.

The Only Step to Perfection
بازدید امروز 1398/9/17 : 15